VÝBEROVÉ KONANIE - Bufet, Zimný šadión

VÝBEROVÉ KONANIE - Bufet, Zimný šadión

MESTO   GELNICA

vypisuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 9

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie voľných nebytových priestorov na podnikateľské účely

ulica Športová č. 36, Zimný štadión Gelnica - BUFET

 

V objekte sú v ponuke voľné nebytové priestory:         

Prízemie - miestnosť  o výmere:   16,53 m2

Minimálna výška nájmu:                 100 € / mesiac

ÚČEL NÁJMU:                                prevádzkovanie  bufetu

 

Sadzba nájomného je stanovená v zmysle VZN Mesta Gelnica č. 79/2013 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov  vo vlastníctve  Mesta Gelnica a o zriadení vecného bremena v znení neskorších doplnkov.

 

Prihlášky adresujte v termíne do 06.09.2016  do 14.00 hod. na adresu:

Mestský úrad, Odd. správy majetku a rozvoja mesta, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica.

Prihláška musí byť v tomto termíne doručená na MsÚ (nestačí pečiatka pošty) v zalepenej obálke označenej slovom „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – BUFET ZiŠ“ s uvedením mena/názvu, adresy toho, kto prihlášku podáva, uviesť telefonický kontakt z dôvodu  prizvania záujemcu na otváranie obálok.

 

V prihláške uveďte:

1. Fyzická osoba - meno, priezvisko, adresu, IČO/ DIČ,  telef. kontakt,

    Právnická osoba – názov, sídlo, IČO/DIČ, telef. kontakt

2. Stručný podnikateľský zámer

3. Doklad o oprávnení podnikať - kópia výpisu zo živnostenského registra resp. obchodného  registra

4. Cenovú ponuku: výšku nájmu (nesmie byť nižšia ako stanovená minimálna výška nájmu).

 

Predpokladaný termín obsadenia priestorov novým nájomcom : 01.11. 2016

 

Bližšie informácie o ponúkaných priestoroch poskytne:

MsÚ Gelnica – oddelenie Správy majetku a rozvoja mesta,  Tel.: 053/4814 114  alebo

Správa domov Gelnica, s.r.o., ul. Športová 14, Gelnica,  Tel.: 053/4821 303

 

Ďalšie podmienky:

-   pri podpise Nájomnej zmluvy je budúci nájomca povinný zaplatiť vopred 3-mesačné nájomné a zároveň je povinný striktne dodržiavať 3-mesačnú výpovednú lehotu          

 

                                                                                                                Ing. Dušan Tomaško, MBA

V Gelnici, 22.08.2016                                                                            primátor mesta Gelnica

23.08.2016 15:13:01
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one