Úrazy detí v ľadovom hokeji - výskyt a prevencia

Autori - Kubašovský, J., Totkovič, R. , Shafout, H. / Ortopedické oddelenie, l. súkromná nemocnica, Šaca  -  vo svojej práci podávajú zhrnutie údajov o výskyte a prevencii úrazov v ľadovom hokeji v detskom veku. Zdôrazňujú nutnosť spolupráce trénerov, funkcionárov, rodičov a lekárov pri predchádzaní úrazom, nutnosť dostatočnej starostlivosti o štatistické vyhodnocovanie údajov o úrazoch v detskom veku.

Summary

The authors present an up to date literary review of the incidence and prevention of ice-hockey injuries in children. They stress out the importance of cooperation between coaches,hockey officers,parents and physicians in order to prevent these injuries as well as their statistical evaluation.

Úvod

Ľadový hokej je najrýchlejším kontaktným kolektívnym športom a  počet registrovaných aj neregistrovaných hráčov sa neustále zvyšuje. V „kolíske hokeja" Kanade je ľadový hokej „národným športom" s  počtom 577 077 registrovaných hráčov- štatistika z  mája 2011-čo predstavuje 1,71% populácie. Na Slovensku počet registrovaných hráčov predstavuje 0,16% populácie. Kombinácia rýchlosti korčuľovania, použitia hokejky, rýchlosti vystreleného puku a  možnosť kontaktu s protihráčom, mantinelmi a konštrukciou bránky zvyšujú riziko úrazu. Americká akadémia pediatrov klasifikovala pre tieto faktory ľadový hokej ako „kolízny "-  kontaktný šport.

Definícia hokejového úrazu

Hokejový úraz je Medzinárodnou hokejovou federáciou definovaný ako:

1. úraz, pre ktorý hráč vynechal tréning alebo zápas a hráč ho utrpel počas tréningu alebo zápasu

2. úraz, pre ktorý sa hráč počas tréningu alebo zápasu nevrátil do hry

3. všetky otrasy mozgu

4. všetky poranenia zubov

5. všetky tržné rany ktoré vyžadujú medicínske ošetrenie a liečbu

6. všetky zlomeniny

Výskyt

Hokej je v  Kanade v detskom a  mládežníckom veku na 3. mieste v početnosti návštev na ambulancii Pohotovosti za basketbalom a  futbalom, na 4. mieste v počte hospitalizácii.

Pravdepodobnosť úrazu počas hokeja je závislá od viacerých faktorov - závisí od stupňa účasti, frekvencie nasadenia, pozície hráča, prítomnosti v súťažnom zápase alebo tréningu, stavu hráčskeho výstroja, povahy hráča - výbušnosti a štýlu hry.

Počet úrazov stúpa aj vekom, v kategórii 12-ročných je to štatisticky priemerne 12 úrazov na 1000 hracích hodín, u juniorov priemerne 96 úrazov na 1000 hracích hodín, u hráčov NHL je frekvencia l úraz na 7 hracích hodín.V ženskom hokeji, v ktorom bodyčekovanie nie je povolené, je frekvencia nižšia, udáva sa 7,5 úrazu na 1000 hracích hodín.

Väčšina úrazov sa registruje počas súťažného zápasu - vyše 70%, počas tréningu je percentuálne 20-30% úrazov (7,8,9), u žien je cez 90% úrazov počas súťažného zápasu a 7% počas tréningu (6). Exhibície a  prípravné zápasy pred súťažou majú 3-násobne väčšiu frekvenciu úrazov ako ligové a posezónne  zápasy (10),úrazy sú častejšie v  tretej tretine zápasu (5,10) a v posledných 5 minútach každej tretiny.

Typy poranení pri hokeji:

Podvrtnutie, natiahnutie - najčastejší typ úrazu pri hokeji, primeraná liečba je pokoj, podľa závažnosti poranenia aj fixácia, chladenie, stlačenie - kompresia, zvýšená poloha, elevácia (v medzinárodnej terminológii R.I.C.E-rest, ice, compression, elevation).

Tržné rany a  lacerácie - pri povinnom používaní ochrany tváre, prilby sa počet týchto poranení významne znížil

Pohmoždenie mäkkých častí, svalov

Zlomeniny

Syndróm z preťaženia, chronické ťažkosti 

Lokalizácia poranenia je podľa rôznych štatistík rozdielna, autori z B.C Amateur Hockey Association udávajú 42% poranení hlavy a krku, 27% poranení hornej časti tela a 31% poranení dolnej časti tela. Iné zdroje uvádzajú najčastejšiu lokalizáciu úrazu hornú končatinu s 44%, lokalizácia na trupe je v 14%, úrazy tváre 10%.

Najčastejším poranením na dolnej končatine je poranenie vnútorného postranného väzu kolena, na hornej končatine akromioklavikulárna luxácia (5). Počet vážnych poranení chrbtice a miechy má klesajúcu tendenciu, pričom úlohu zohráva osvojenie si znalostí o tomto poranení a úrazová prevencia pravidlami proti bodyčekingu a napadnutiu zozadu.

Jedno z najzávažnejších poranení je úraz v oblasti hlavy a krku spojený s bezvedomím.  Otras mozgu - synonymum v medzinárodnej terminológii - concussion, je komplexný patofyziologický proces spôsobený traumatickými biomechanickými silami vedúcimi k náhlej poruche mozgovej neurologickej funkcie a  je častým športovým poranením, prehliadnutým lekárom, trénerom a športovcom samotným. Dominantné príznaky otrasu mozgu sú bolesti hlavy, emocionálna labilita, strata vedomia, strata pamäti na obdobie pred úrazom, samotný úraz alebo čas po úraze, zvracanie alebo napínanie na zvracanie, porucha videnia, predĺžený reakčný čas, spavosť, neschopnosť sústredenia sa a nervozita. Prítomnosť týchto príznakov vyvoláva podozrenie na otras mozgu a  vyžaduje okamžité vyšetrenie pred návratom do hry. Frekvencia tohto poranenia je vysoká, v období 2001-2005 bolo v  USA vyšetrených v ambulancii Pohotovosti 502 000 pacientov vo veku 8-19 rokov s  podozrením na otras mozgu, pričom asi polovica vyšetrených mala úraz spojený so športovou aktivitou.V kategórii mladších hráčov, u ktorých je mozog ešte vo vývoji, je zvýšené riziko trvalejšieho poškodenia pri úraze mozgu, opakované otrasy mozgu môžu viesť k trvalejším poruchám učenia alebo iným neurologickým a psychiatrickým problémom. Stále aktuálnou problematikou úrazov mozgu sa zaoberal aj októbrový Summit o otrase mozgu v ľadovom hokej v 2010 roku v Rochestri na Mayo klinike (USA) so závermi smerujúcimi k zníženiu počtu týchto poranení. Závery obsahujú nutnosť zvýšenia znalostí o tomto type poranenia u trénerov, rodičov, hráčov a funkcionárov, elimináciu kontaktu hlavou, tréning kontaktu a bodyčekovania v mladších vekových skupinách, doporučené je systematické sledovanie, vyhodnocovanie a vypracovanie štúdii o tomto type poranenia.

Prevencia

Rizikové faktory vedúce k úrazu pri hokeji nemožno celkom odstrániť, ale možno ich redukovať správnou prevenciou. Prevencia úrazov sa týka niekoľkých oblastí.

Orange minihokej tour prineisol množstvo krásnych hokejových momentov, foto Jakub Súkup

1. Výstroj. Starostlivosť o hokejový výstroj by sa mala pestovať v mládežníckych kategóriách, správny a predpoklady na prevenciu úrazu pri hokeji spĺňajúci výstroj - prilby, chrániče tváre, chrániče zubov, chrániče končatín, brankárska výstroj - by mal byť certifikovaný, používaný podľa pravidiel jednotlivých kategórií. Znečistený výstroj môže viesť ku kožným infekciám, vak na výstroj je možnou živnou pôdou pre vznik bakteriálnej alebo inej flóry. Výstroj vyžaduje pravidelné pranie, ošetrovanie antibakteriálnymi prípravkami - napríklad vo sprejovej forme - rukavice, vak.

2. Pravidlá. Dodržiavanie pravidiel počas súťažnej aj nesúťažnej aktivity je dôležitou prevenciou úrazov. Faulom - porušením pravidiel je spôsobených 30-60% úrazov. Zvyšovanie počtu úrazov, podľa štúdie zo 100 nemocníc v USA, vyhodnotenia Národného elektronického úrazového vyhľadávajúceho systému, sa počet 2935 úrazov z roku 1990 zvýšil v roku 2006 na 7713 úrazov, čo je vzostup o 163%. To viedlo k diskusii o pravidlách najmä v detskom veku. Dôležité vzhľadom k frekvencii úrazov je povolenie používať počas hry bodyček. Bodyček je podľa Wikipedie použitie ramena alebo boku na náraz do protihráča, ktorý má v držaní puk alebo mal s pukom posledný kontakt. V Kanade porovnávali výsledky z provincie Ontário, kde bolo povolené bodyčekovanie vo veku 10-11 rokov s výsledkami z provincie Quebec s povoleným bodyčekovaním kategórie od 14-15 rokov: za 7 rokov štúdie bolo spolu 4735 úrazov, z tohto počtu bolo v provincii s povoleným bodyčekovaním od l0-11 rokov - 3006 čo je 63%, v provincii s neskorším povoleným bodyčekovaním to bolo 1730 úrazov, čo je 37%. Na Slovensku je hra telom povolená u mladších žiakov (kategória do 14 rokov), iba v prípade, že kontakt s protihráčom je evidentne v súboji o puk. Úzky vzťah bol zistený medzi možnosťou bodyčekovania a úrazmi mozgu: viac ako polovica úrazov mozgu je spôsobená bodyčekovaním. Vyhodnotenie výsledkov viacerých štatistík viedlo Americkú akadémiu pediatrov k doporučeniu umožniť bodyčekovanie až vo veku od 15 rokov. Dodržiavať stanovené pravidlá v jednotlivých kategóriách je úlohou trénerov, hráčov, funkcionárov a rozhodcov. Potenciálne nebezpečné aktivity, ako bodyčekovanie zozadu a použitie prilby a hokejky ako zbrane, musia byť vylúčené zo súťaže.

3. Pripravenosť. Dôležitú úlohu v prevencii úrazov má pripravenosť na zaťaženie. Podľa štúdie v NHL hráči s nižšou intenzitou tréningu (menej ako 3 x do týždňa) mali 3-násobne vyššie riziko úrazu ako intenzívne trénovaní, zvýšená frekvencia úrazov v poslednej tretine zápasu a posledných minútach jednotlivých tretín svedčí o zvýšenom riziku úrazov u unavených hráčov (4).Na všeobecnú pripravenosť, trénovanosť nadväzuje pripravenosť na športový výkon, záťaž. Rozcvičenie pred každým zápasom alebo tréningom je nutné na pripravenie sa jednotlivých svalových skupín na záťaž. Efektívny strečing znižuje riziko úrazu mäkkých tkanív ako je distenzia svalov, šliach zvýšeným prekrvením zaťažovaných častí tela.

4. Primeraná zdravotná, lekárska starostlivosť. Predsezónne screeningové vyšetrenie skúseným lekárom môže odhaliť existujúce poranenia a zdravotné nedostatky. Špecifické podmienky v športe ovplyvňujú psychický stav, ktorý môže viesť k preťaženiu, chronickým ťažkostiam. Dôležitá je konzultácia lekára pred vstupom na hraciu plochu, musí byť istota, že hráč zvládne záťaž bez poškodenia. Hráči v detskom veku nesmú hrať cez bolesť a je nutné lekárske vyšetrenie pri každom podozrení na úraz. Nie je dovolené hrať pod vplyvom liekov alebo pri spánkovom nedostatku. Súčasťou prevencie je adekvátne ošetrenie existujúcich poranení. Definitívne primerané ošetrenie umožňuje skorý návrat do plnej záťaže, predchádza komplikáciám a prechodu akútneho stavu do chronického.

Záver

MUDr. Jozef Kubašovský, foto hckosice

Problematika úrazov v hokeji je veľmi frekventovaná v odbornej literatúre najmä v krajinách hokejových „veľmocí" - Kanady a USA. Lekári a iní špecialisti, ktorí sa venujú hokejovej problematike, majú k dispozícii množstvo štatistických údajov o type, závažnosti, lokalizácii, následkoch úrazov pri hokeji. Významnou zložkou štatistík sú údaje o detských úrazoch, ktoré predstavujú závažný medicínsky problém vzhľadom k možným trvalým následkom po niektorých typoch poranenia. Lekári vstupujú svojimi závermi do doporučení o pravidlách, povinnom výstroji, vekových obmedzeniach. Deficit dostupných štatistických údajov v našich podmienkách neumožňuje primerane hodnotiť tendencie rastu alebo poklesu počtu a závažnosti úrazov. Zdravotná komisia pri Výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja, predsedom ktorej bol prvý autor príspevku, prijala v hokejovej sezóne 2010/2011 uznesenie začať registráciu a štatistické vyhodnocovanie hokejových úrazov formou doporučenou Medzinárodnou hokejovou federáciou a používanou na všetkých akciách IIHF. V našej odbornej literatúre príspevky k tejto problematike sú zriedkavé. V spolupráci s funkcionármi, rozhodcami, rodičmi a hráčmi by lekári po možnosti vyhodnotiť štatistické údaje o výskyte a závažnosti úrazov mali svojimi poznatkami prispieť k rozvoju ľadového hokeja.

27.09.2013 17:01:09
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one