Predseda DR VsZĽH: Ing. Kolbaský Zoltán

Správa volebnej komisie V. Konferencie VsZĽH 27.6.2011
Volebná komisia bola schválená v tomto zložení: Božik Mojmír, Míka František, Hanzely Jaroslav
Volebná komisia obdržala do začiatku jednania a v priebehu diskusie V. Konferencie tieto návrhy na voľbu:
Prezident VsZĽH:

Šandrik Vladimír Ing.  22 hlasov=68,70%
Zavacký Jozef               9 hlasov=28,09%

Do funkcie prezidenta VsZĽH bol zvolený: Ing. Valdimír Šandrik
Členovia DR VsZĽH:

Kolbaský Zoltán Ing.     30 hlasov=93,74%
Šoltýs František            30 hlasov=93,74%
Míka František             30 hlasov=93,74%

Uvedení kandidáti boli zvolení do DR VsZĽH a na svojom prvom zasadnutí zvolili do funkcie predsedu DR VsZĽH: Ing. Kolbaský Zoltán

Schválenie nových členov VV VsZĽH, navrhnutých novozvoleným prezidentom VsZĽH:
Kandidát
Počet hlasov
Schválený do VV
Kločanka Jaroslav
Labanský Ivan
Mišinský František
Miľovčíková Ľudmila
Vasilňák Ladislav Ing.
Frühauf Jozef
Uvedení členovia boli zvolení do VV VsZĽH

Uznesenie
z V. Konferencie VsZĽH konanej 27.6.2011 v Košiciach
Členovia návrhovej komisie: Turan Miroslav Ing., Vodila Ján, Gmitter Ondrej Ing.
Konferencia:
1. Schvaluje: a/ správu prezidenta VsZĽH o činnosti VV VsZĽH a celého VsZĽH za uplynulé obdobie
b/ správu Dozornej rady VsZĽH za uplynulé obdobie
c/ správu Hospodárskej komisie VsZĽH za uplynulé obdobie
d/ volbu za prezidenta VsZĽH Ing. Vladimíra Šandrika pre ďalšie 4 ročné obdobie
e/ návrh novozvoleného prezidenta VsZĽH na nových členov VV VsZĽH a ich voľbu:
Labanský Ivan, Ing. Ladislav Vasilňák, Kločanka Jaroslav, Mišinský František, Miľovčíková Ľudmila, Frühauf Jozef
2. Ukladá: a/ novému VV VsZĽH prehodnotit odporúčania prezidenta starého VV zo záverov jeho
správy pre budúce obdobie a realizovať ich
b/ VV VsZĽH administrativne a legislativne prijať úväzkového pracovníka na vedenie finančnej agendy zväzu
c/ novému VV VsZĽH prehodnotiť odporúčania p. Grossa z Gelnice o účasti alebo zlúčení druholigových dorasteneckých klubov s inými okrajovými klubmi z iných regionálnych súťaží alebo mimorepublikovými klubmi z Polska alebo, Maďarska
3. Odporúča: a/ novému VV VsZĽH predložiť termín ako aj sankcie výberu zaplatenia nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia od jednotlivých klubov v regione
4. Berie na vedomie:
a/ voľbu nového prezidenta VsZĽH Ing. Vladimíra Šandrika
b/ voľbu nových členov Výkonného výboru VsZĽH
c/ voľbu členov Dozornej rady VsZĽH: Ing. Klobaského Zoltána, Míku Františka a Šoltysa Františka
d/ voľbu predsedu Dozornej rady VsZĽH Ing. Klobaského Zoltána
30.06.2011 20:13:00
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one