Podmienky na prihlásenie sa družstiev do 2.Hokejovej ligy v sezóne 2018 - 2019

Podmienky na prihlásenie sa družstiev do 2.Hokejovej ligy v sezóne 2018 - 2019
Sezóna: 2018 / 2019
Názov súťaže: 2. liga seniorov (2. hokejová liga)
Partner súťaže: v kompetencii Marketingu SZĽH
Súťaž: dlhodobá
Počet družstiev: 14-20 (podľa počtu prihlásených účastníkov)

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
I. ŠPORTOVÁ OBLASŤ - SP SZĽH, čl. 2.1.1 Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý riadi súťaže prostredníctvom svojho profesionálneho aparátu.
a) Riadiacim orgánom 2. LIGY SENIOROV je SO SZĽH. .
b) Podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov SZĽH na území Slovenskej republiky upravujú predpisy SZĽH.
c) SP SZĽH, čl. 3.2., Družstvo 3.2.1. Na účely prihlásenia sa do súťaže 2. ligy seniorov sa za družstvo považuje skupina najmenej 15 korčuľujúcich hráčov a 2 brankárov (15+2), ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň aktívnymi hokejistami s platnou hráčskou licenciou - má odohraté najmenej tri súťažné stretnutia za posledných 12 mesiacov. Maximálny počet ostaršených hráčov zapísaných na zoznam družstva na účely prihlásenia sa do súťaže je 8 korčuliarov a jeden brankár. Klub, ktorý prihlasuje družstvo do súťaže 2. ligy seniorov je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. Pre potreby zoznamu hráčov pre prihlásenie družstva do súťaže môže byť jeden hráč zapísaný len na jednom zozname hráčov!
d) Veková kategória V stretnutiach 2. ligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 1998 a starší.
e) SP SZĽH, čl. 5.6 Ostaršenie 5.6.1 SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 8 korčuliarov a 1 brankára, bez ohľadu na pohlavie, z nižšej vekovej kategórie v zápase vyššej vekovej kategórie. V zápasoch 2. ligy seniorov môžu štartovať aj hráči na základe platného ostaršenia: - hráč vekovej kategórie junior ostaršený o jednu vekovú kategóriu, - hráč vekovej kategórie dorastenec narodený od 1.1.2001 do 31.12.2001 o dve vekové kategórie , - maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase je 8 korčuliarov a jeden brankár. Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje z neoprávnený štart hráča so všetkými športovo - technickými dôsledkami.
f) Zahraničný hokejista, SP SZĽH čl. 5.3 Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí obmedzenie v 2. lige seniorov 2 zahraniční hokejisti v družstve vrátane brankára.
g) Pre zahraničný klub - žiadateľa o zaradenie platia osobitné ustanovenia.

II. TECHNICKÁ OBLASŤ:
a) ZIMNÝ ŠTADIÓN: podľa pravidiel ĽH, alebo s výnimkami udelenými VV SZĽH
b) Zabezpečenie vhodných podmienok v boxe časomiery pre činovníkov mimo ĽP - ohrievač pre zabezpečenie teploty, - pracovné podmienky – stôl, stoličky, pripojenie k el. sieti,
c) Usporiadateľský klub je povinný zabezpečiť technické a personálne podmienky na on - line spracovávanie zápasov, zápisov o stretnutí prostredníctvom IS SZĽH ( štatistického systému SZĽH ).
d) Družstvá zaradené v 2. lige seniorov sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby. V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre. Výnimku má brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej farby


Podľa Súťažného poriadku SZĽH zašle klub vyplnenú záväznú prihlášku do súťaží SZĽH do 31.5. príslušného kalendárneho roka.Po zaslaní záväznej prihlášky do súťaží je prechodné obdobie na oficiálne odhlásenie sa družstva klubu zo súťaží bez sankcie stanovené do 15. júna v príslušnom kalendárnom roku.V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne je postup definovaný v Smernici pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH.
24.06.2018 08:18:15
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one