Darujte 2% z dani

Darujte 2% z dani

Poukázať Svoje 2% dane môže každý zamestnaný občan SR, ako aj každý podnikateľ, samostatne zárobková osoba a aj spoločnosť (firma), ktorá podniká a platí dane na území Slovenskej republiky. Pomôžte a podporte hokej v našom meste a regióne. Vás to nestojí ani cent navyše a rozvoju hokeja tak pomôžete každým €, za ktorý

Ďakujeme !

stiahnut ich mozete tu:

http://hkslovangelnica.webgarden.cz/file/17682260

http://hkslovangelnica.webgarden.cz/file/17682264

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z  príjmov fyzickej osoby

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z  príjmov v  znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z  príjmov zo závislej činnosti

 

Rok :     2011

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň
 
I. ÚDAJE O  DAŇOVNÍKOVI
 
Priezvisko a titul
01
 

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 02
 
 
 03                      
 
 
 
 
 
 
 /
 
 
 
 
 
Adresa
trvalého pobytu alebo
 

pna území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval

 
 
Ulica a číslo
04
 

PSČ                                                               Názov obce

05
 
 
06
 
Štát
07
 

Číslo telefónu

08
 
 
Suma do výšky 2 % zaplatenej dane
09

Zaplatená dň, z  ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane

 
10

Suma do výšky2 %zo zaplatenej dane z  r. 09 (min. 3,32 eura)

 

Na r. 09sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o  daňový bonus, vypočítaná v    roku (nie ň na úhradu), v  ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o  zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

 

Dátum zaplatenia dane

11
 

Z riadku 05 potvrdenia o  zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V  prípade daňového preplatku z  ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v  ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
 
Obchodné meno alebo názov
12
 Hokejový klub SLOVAN Gelnica

Sídlo – obec, Č, ulica, číslo                                                                                

13
Športová 36, 05601 Gelnica

Právna forma                                                 Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14
 Občianske združenie
 
15
 31959351 
 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 
V................................................  

                                                                                                              .......................................................                                                                                                                                                                   

dňa...................................                                                                   Podpis daňovník

POTVRDENIE O  ZAPLATENÍ DANE

   PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

na účely vyhlásenia o  poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa

zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z  príjmov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

                                                            Za rok2011

 

Meno a  priezvisko daňovníka: .....................................   Rodné číslo1): ....................................

 

Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................   PSČ: ..................................

                                                                                                                                                   (v eurách)

 
 01
 
Daň – podľa § 15 zákona

(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

 
 
 
 02
 
Nárok na daňový bonus
(z  r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
 
 
 
 
 03
 
Daň znížená o  daňový bonus
(r. 01 – r. 02 ) > 0
 
 
 
 04
 
 

Nedoplatok (z  r. 18 z  ročného zúčtovania preddavkov na daň)

 
 
 
 05
06

Nedoplatok (z  r. 04 tohto potvrdenia),zrazený (zamestnancom zaplatený) v  lehote do podania vyhlásenia o  poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v  úhrnnej sume

Dňa:
 
 
 
 
 

Údaje o  zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):

 

DIČ :    .............................................................

 
Meno a  adresa : ..............................................................................................................................
 

Miestne príslušný správca dane: ...............................................................................................................                                                                                                                                                               

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v  tabuľke potvrdenia sú pravdivé.

 
...........................................                     .........................                           

Potvrdenie vypracoval (a)                            Dňa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 ........................................

                                                                                                                            Podpis a  odtlačok

                                                                                                                      pečiatky zamestnávateľa

 

1) U  cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.

02.02.2012 18:21:10
Romi - Admin
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one