GELNICKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
Pravidlá a smernice
Sezóna 2019/2020
1.ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE
1.1.Mužstvá
 V „Gelnickej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „GL AHL“/ bude v sezóne 2019/2020 štartovať mužstiev : ?


1. Kamaráti
2. Veľký Folkmár
3. Gl Pinguins
4. Kolinovce Fighters
5. Mníšek Nad Hnilcom
6. Rožňava


 


1.2.Výkonný výbor

    Predseda  -  Mgr. Peter Lukáč      (tel. 0907 956 106, mail:peterlukac80@centrum.sk)                     
 Členovia  -  Ing. Igor Hutka         (tel. 0905 514 965, igi.hutka@gmail.com)  
    Štatistik   -  Roman Hudák      
                       
 

 
 

1.3.Hrací system

  Základná časť  -  každé mužstvo odohrá v základnej časti
15 zápasov /3x s každým/
-dohromady sa odohrjú
3 kolá /viď. rozpis zápasov/                                                                   
  
Play-off             - do „play-off“ postúpia prvé 2 mužstvá po základnej časti priamo.                                                                                                                       
 
- 
1. štvrť finále - 3. mužstvo po zákl.časti proti 6. mužstvu po základnej časti
 - 2. štvrť finále
 - 4. mužstvo po zákl.časti proti 5. mužstvu po základnej časti-finále - odohrajú víťazní semifinalisti
- v prípade nerozhodného výsledku v zápasoch play-off, budú následovať samostatné nájazdy po 3 /rôznych/ hráčoch z každého mužstva, v prípade že sa nerozhodne-po 1 hráčovi z každého mužstva, až do rozhodnutia /po prvých 3-och sériách môže hráč absolvovať aj viac nájazdov/
   

 1.4. Bodovací systém 
                                                                                                                
-Výhra: 2 body, remíza: 1 bod,  prehra: 0 bodov 
                                                                                   

-V priebežnej tabuľke o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre
 

-V konečnej tabuľke (po zákl. časti) o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje:
      počet bodov, pri rovnakom počte bodov dvoch mužstiev, bilancia zo vzájom-
     ných zápasov (počet výhier vo vzájomných zápasoch, skóre zo vzájomných
     zápasov)
  

   1.5.Hracie dni

    -Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa (sobota – nedeľa)
    -Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď.rozpis ľadovej plochy/
  

 
 1.6.Súpisky

   -Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 
15.09.2019
   -Po termíne odovzdania súpisiek, ich už nie je možné dopľňať ani meniť 
   -Súpiska musí obsahovať min. 10 , max. 30 hráčov a 1 až 2 brankárov
   -Súpiska musí obsahovať mená hráčov, čísla dresov, označenie kapitána /C
/, označenie 
2 asistentov  /A/
 
- Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách -  výnimku bude mať iba brankár.
 

- Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske
 

-  V „GL AHL“ nemôže štartovať hráč starší ako 16 rokov (16 a viac), ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sez. 2014/2015) v súťažných zápasoch dorastu,juniorov,alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
  -V „GL AHL“ môže štartovať hráč starší ako 16 rokov (16 a viac), ktorý nebol v posledných 5  sezónach (od sez. 2014/2015) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
 
- Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „GL AHL“ pre sezónu 2019/2020
 
 
 

1.7.Štartovný poplatok

  -Štartovný poplatok za účasť mužstva v „GL AHL“ je 150 euro na každé mužstvo, ktoré v sezóne 2018/19 štartovalo v „GL AHL
 
-Štartovný poplatok za účasť mužstva v „GL AHL“ je 150 euro na každé mužstvo, ktoré v sezóne 2018/19 neštartovalo v „GL AHL
  -Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 
15.09. 2019
  -Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi     
   Výkonného výboru
 

-Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s chodom, a propagáciou ligy
- Ak mužstvo nenastúpi na zápas, ktorý bude daný už dopredu. Použije sa štarovný polatok daného mužstva na zaplatenie ľadovej plochy. Ak bude chcieť mužstvo pokračovať v GL AHL ďalej bude musieť znovu zapaltiť štartovný polatok vo výške 150 Eur
.

 
-Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „GL AHL“ v sezóne 2019/20


 2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

-Hrací čas : 3 x 20 min. (hrubý čas)
-Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 8 min.

-Čas na prestávku : 2 min.
-Čas na podanie rúk po zápase : 3 min.
-Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 8 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy
 
-V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min.5 korčuliarov a min.1  
brankár na strane každého mužstva
 
-Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
 

-Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /príp.farebné/, biele /príp.svetlé/
 

-Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
 

-Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy , rozhodca 15 €, časomiera 8 €- si rozdelia obidve mužstvá na polovicu
 
-Úhradu nákladov spojených so zápasom  zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
 

-Kapitán domáceho mužstva odošle štatistiky zo zápasu administrátorovi webstránky najneskôr do 24 hod. od skončenia zápasu. V opačnom prípade bude danému mužstvu udelená pokuta 10 euro, ktorá bude použitá na náklady spojené s organizáciou súťaže.Pokuta musí byť uhradená do nasledujúceho zápasu daného mužstva predsedovi, príp. inému členovi Výkonného výboru.
 
-Zápasy „GL AHL“ rozhodujú 2 rozhodcovia
2.1.Pravidlá hry

-V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
 

-Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa po-
súdenia rozhodcu
 

-V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
 

- doplnok k Pravidlam a smerniciam GL AHL 2018/19, "bod 2.1. Pravidla hry" :

- V prípade vyhodenia puku cez všetky čiary, musí mužstvo, ktoré puk vyhodilo umožnit superovi vyviesť puk do stredneho pásma (t.z. cez modru čiaru), v opačnom prípade bude situacia posúdená ako klasicky "icing", a buly sa bude vhadzovať v obrannom pásme mužstva, ktoré puk vyhodilo.
- Hráč, ktorý pri takejto situacii vyvaža puk z vlastnej tretiny, musí vlastnu tretinu opustiť čo najrychlejšie, a nesmie urobiť pohyb s pukom smerom nazad ku vlastnej bráne. V prípade že urobí pohyb smerom ku vlastnej bráne, bude situácia posúdená ako zdržiavanie hry, a bude nariadene trestné strieľanie proti mužstvu, ktorého hráč puk vyvážal (neplatí, ak bude napádaný ešte pred modrou čiarou).
 

-Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH 
                                                                                         
2.2.Tresty


-Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom,bude následovať (
2 min menší trest

-Pri strele golfovým úderom bude následovať vhadzovanie v pásme družstva, ktoré sa previnilo.
 

-Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vhadzovat puk v pásme družstva, ktoré sa previnilo.
 

-Trestné strieľanie môže  absolvovať ktorýkoľvek  hráč, ktorý je na súpiske, určný trénerom prostredníctvom kapitána družstva.
 

-Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu
 

-O prípadnom dištanci pre hráča, ktorý bol vylúčený do konca zápasu, rozhodne Výkonný výbor, ktorý sa bude opierať v prvom rade o výpoveď rozhodcu k danému incidentu, príp. aj o výpovede ostatných svedkov incidentu
 

-Pri vylúčení hráča do konca zápasu, sa musí Výkonný výbor ohľadom posúdenia celej situácie  stretnúť do nasledujúceho zápasu mužstva daného hráča, a musia sa ho zúčastniť min. 3 členovia. V opačnom prípade má tento hráč „stop“ na 1 nasledujúci zápas.
 
-V prípade že hráč, ktorý dostal trest  na 1 ,príp. viac zápasov, aj napriek tomuto trestu nastúpi na nasledujúci zápas, tento zápas bude automaticky skontumovaný v neprospech mužstva daného hráča.
 

-V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár, zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom  sa aj  v takomto prípade hradia na polovicu
 
-V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude následovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
 

-Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
 

-Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

                                                   

 
 
 


3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „GL AHL“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov /podľa posúdenia Výkonného výboru/. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom 
GL AHL
 

-Celkový víťaz „GL AHL“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca August 2020. Do konca mesiaca August 2020 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu  „GL AHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 100 Eur, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody.
 
-Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
 

-Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len so súhlasom min. 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný, a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
 

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť všetci 3 členovia Výkonného výboru
 

-Každý hráč , ktorý štartuje v „GL AHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade, a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru
 
-Každý hráč, ktorý štartuje v „GL AHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v  šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, príp. médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi trest na 1 a viac zápasov
 
-Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „GL AHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru                                                                                                                                      

Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „GL AHL
Taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.

 
Online hokejový manažér - zahraj sa na skutočného hokejového manažéra!
Admin: rominho22@azet.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one